Provincetown Art Guide 2011 web edition header image with link to home page

NOTE: all website and email addresses in images are CLICKABLE LINKS

spacer spacer
galleries

click on image to see another Tao Water Gallery ad
click over website address at bottom to see gallery website

ad for Tao Water Gallery with link to their website

Tao Water Gallery

Featuring Asian contemporary art and leading figures. Over 25 artists from China and USA. Bao Le De, Qin Feng, Ming Jing, Zhang Yu, Li Jin, Zhao Kai Lin, Hai Ri Han, Zhang Jing Sheng, Song Yong Hong, Su Xin Ping, Liu Hong Yuan, Liu Yue, Luo Fa Hui, Jiang Hai, George Xiong, Duo Ling Huang, Gu Ying Qing, Lin Chun Yan, Ma Lin, Wu Yang, Cao Yang, Liu Ying Zhao, Ma Yuan, Jia Tian Shi, Wang Xiao Song, Pan Yin, Wang Chong Xue, Zhang Xin Wu, Xu Jin, Xue Mo, Li Wang, Zhang Wan, Kou Jiang Hai, Jiang Peng, Xin Men, Soonjin Kim, C. J. Phu.

352 Commercial Street
508.487.8880 / 508.375.0428
summer 11-11 spring/fall 11-5
website

Soojin Kim, Untitled
Soojin Kim Untitled oil on canvas 46" x 46"
 
 
 
spacer spacer
GALLERIES
A Gallery
Abling Gallery
Albert Merola Gallery
Alden Gallery
Alice Brock Studio & Gallery
Antonelli Giardelli Gallery
Bakker Collection
Berta Walker Gallery
Bowersock Gallery
Cape Cod Museum of Art
Charles-Baltivik Gallery
Clibbon Gallery
Cortile Gallery
DNA Gallery
Dock View Gallery
Egeli Gallery
Ernden Fine Art Gallery
Fenwick Studio & Gallery
Galería Cubana
Gallery Ehva
Gallery Voyeur
Gary Marotta Fine Art G-1
Henry Philips Gallery
Hilda Neily Gallery
Hutson Gallery
Impulse Art Gallery
Iona Print Studio & Gallery
Kiley Court Gallery
Kobalt Gallery
Lovinger Gallery
Maison Décor Gallery
McGuire Gallery
MDV3 Gallery & Studio
Packard Gallery
Pilgrim Monument / Museum
Poli Gallery
P'town Art Assoc. & Museum
P'town Gallery Guild
Rice/Polak Gallery
Sarah Jessica Fine Arts
Shore Galleries
Simie Maryles Gallery
Tao Water Gallery
Thanassi Gallery
William Scott Gallery


 
 
link to website for Tao Water Gallery